การคัดเลือก
เข้ารับทุน

นักเรียนสามารถสมัครออนไลน์ที่
ระบบรับสมัครทุน พสวท. ระบบรับสมัครทุนเรียนดีฯ

1

คุณสมบัติ
ผู้รับทุน

เกณฑ์สำหรับผู้รับทุนที่เข้าโครงการและเกณฑ์การพ้นสภาพ
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

2

ทุนการ
ศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าสนับสนุนการทำวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการ
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

3

การทำวิจัย
ต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน และการขอเสนอรับทุน
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 - 27 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียด

ค่ายฤดูร้อน พสวท. ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 31 3-7 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2560 26-27 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 29 เมษายน 2560

ดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 3-4 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียด

โครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 15 ตุลาคม 2559

โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 - 27 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียด

ปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีฯ ปีการศึกษา 2560 26-27 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 29 เมษายน 2560

ดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 3-4 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียด

โครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 15 ตุลาคม 2559

ค่ายฤดูร้อน พสวท. ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 31 3-7 กรกฎาคม 2560

การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 29 เมษายน 2560

ดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 3-4 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียด

โครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 15 ตุลาคม 2559

รูปกิจกรรม
(พสวท.)
(ทุนเรียนดีฯ)
จำนวนกิจกรรมวิชาการ ในประเทศ 5 กิจกรรม ต่างประเทศ 11 กิจกรรม
จำนวนผู้ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 9 คน
คำร้องทั่วไปที่ดำเนินการแล้ว
31.1004784689%

จำนวนนักศึกษาทุน พสวท.

ปริญญาตรี 109 คน ปริญญาโท 74 คน ปริญญาเอก 40 คน

จำนวนนักศึกษาทุนเรียนดีฯ

ปริญญาตรี 22 คน ปริญญาโท 71 คน ปริญญาเอก 91 คน

ติดต่อเรา

สถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์